Koulutustausta:

  • Ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti
  • Kognitiivinen lyhytpsykoterapia, erityspätevyys
  • Työnohjaaja (STO ry)
  • Fysioterapeutti

Erityisosaamien ja mielenkiinnon kohteet:

  • Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt
  • Elämänkriisit
  • Työuupumus
  • Paniikki- ja pakko-oireet

Psykoterapeuttina haluan auttaa asiakastani tulemaan tietoiseksi omasta tavastaan toimia. Terapiassa voimme yhdessä hakea uusia näkökulmia entisten toimimattomien ja mahdollisesti kärsimystä aiheuttavien ajatus- ja toimintamallien tilalle.   Minulla on pitkäaikainen kokemus työskentelystä vakavasti sairastuneiden aikuisten ja nuorten parissa, sekä heidän perheidensä kanssa.

Ratkaisukeskeisen- ja kognitiivisen lyhytpsykoterapian lisäpätevyyden lisäksi olen peruskoulutukseltani fysioterapeutti ja minulla on myös työnohjaajakoulutus. Olen käynyt ”hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena”- koulutuksen, jonka me­ne­tel­mät poh­jau­tu­vat psy­ko­fyy­si­seen hen­gi­tys­te­ra­pi­aan. Psy­ko­fyy­si­nen hen­gi­tys­te­ra­pia si­säl­tää eri­lai­sia me­ne­tel­miä, joi­den avul­la voi­daan edis­tää tasa­pai­noi­sen hen­gi­tyk­sen op­pi­mis­ta ja sitä kaut­ta vai­kut­taa laa­jas­ti ih­mi­sen ter­vey­teen.

KELA- pätevyydet:

  • Yksilöpsykoterapia, aikuiset, nuoret
  • Vanhempainohjaus